திருப்போரூர் சிதம்பர அடிகள்


திருப்போரூர் சிதம்பர அடிகள்

சாந்தலிங்க அடிகளின் மாணவர். அவருடைய நூல்கட்கு உரை எழுதியவர். உபதேச உண்மை, உபதேசக் கட்டளை,திருப்போரூர் சந்நிதி முறை, தோத்திர மாலை,
திருப்பாதிரிப் புலியூர்ப் புராணம் முதலியனவும் திருப்போரூர் முருகன் மேல் கிளிப்பாட்டு, குயில்பாட்டு, தாலாட்டு, திருப்பள்ளி எழுச்சி, ஊசல், தூது என்பனவும்
பாடியுள்ளார்.


சாந்தலிங்க அடிகள் இவர் பேரூரில் வீரசைவ மடத்தை நிறுவியவர். சிவப்பிரகாச சுவாமிகளின் தங்கை ஞானாம்பிகையின் கணவர். அவிரோத
உந்தியார், கொலை மறுத்தல், நெஞ்சுவிடு தூது, வைராக்ய சதகம், வைராக்ய தீபம் என்ற வீரசைவ இலக்கியங்களைப் படைத்துள்ளார்.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: